Tag Archives: 新宿太子酒店

2008年東京春季賞櫻+溫泉之旅(第一天) – 新宿太子酒店

計劃左成個幾月,今日終於出發,心情當然興奮啦。晨早4點零就起左身,因為要坐朝早6點船過香港,5點零就出門口坐的士囉。原來咁早call電召的士都有好多車,話咁快就到左碼頭。第一次咁早去到碼頭,有好多香港人坐係樓梯度恰緊,可能賭完等緊6點第一班船返香港。

» 閱讀全文