Tag Archives: 西門町麻布茶房

2013年清境、台北自由行 – Day 3 (Part 3):台北西門町

同上年一樣,今次係台北都係入住西門町嘅薆悅酒店(inHouse Hotel),不過今次被安排入住嘅房間係位於最低層嘅三樓,景觀當然唔太理想。另外,今次亦發現原來inHouse Hotel嘅隔音唔係咁好,第一晚樓上間房成班人玩到好夜都唔散,嘈到差唔多兩三點。

» 閱讀全文